תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות-מעודכן לחודש מרץ , 2020

  1. תקציר

1.1. תנאי שימוש אלו, הכוללים את מדיניות הפרטיות (להלן, יחד: “ההסכם”) חלים עלייך כמשתמש באתר https://alpha.rnd.org.il/ ו/או בכל מתחם קשור אחר הקיים היום ו/או שיהיה קיים בעתיד (לרבות כל עמוד הקשור אליהם וכל מתחם שבו יאוחסנו עמודים מתוך אתרים אלו), וכן על כל אפליקציה ו/או פלטפורמה חברתית ו/או תוכן קשור המופעלים ו/או אשר יופעלו על ידי ו/או באמצעות רב מסר, צוות הפיתוח ו/או התפעול אותו מוביל

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס גם לגברים. בין היתר, קובע הסכם זה את תנאי הרכישה, הביטול ו/או ההחזרה הנוגעים לאספקת שירותים ו/או מוצרים ואשר חלים בקשר לרכישות שתבוצענה דרך המערכת. בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל המערכת באמצעים המפורטים בסעיף ‏10 להלן (“פניות אל המערכת”).

1.2. מטרת המערכת היא, בין היתר, לספק מידע הנוגע לעניינים הקשורים בקידום שיווק דיגיטלי ו/או יזמות דיגיטלית ו/או בניית פעילות עסקית תוך כדי שימוש באמצעים שונים כגון שיתוף ו/או מכירת קורסים ו/או הרצאות ו/או תכנים כתובים ו/או תכנים מצולמים ו/או וובינרים (סמינרים אינטרנטיים),ו/או קבוצות ו/או פורומים ו/או בלוגים ו/או תכנים נוספים ו/או אחרים כפי שיועלו ו/או יתווספו ו/או יערכו ו/או ישתנו מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעל המערכת לרבות תכנים הנוצרים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. יודגש, כי באתר עשויים להופיע תכנים של צדדים שלישיים וכי בעל המערכת ו/או הדמויות המעניקות מידע באתר אינם בהכרח בעל מקצוע מוסמכים בתחום הענקת המידע. על כן, כל שימוש במידע ו/או התייחסות אליו היא כאל מידע מומלץ הנו באחריותך בלבד כמפורט בסעיף ‏6 להלן.

1.3. בעשיית שימוש במערכת הנך מאשרת כי הנך מעל גיל 18 ומביעה את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן. ככל שאינך מסכימה לתנאי מתנאי הסכם זה ו/או לתנאי מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, אנא צאי לאלתר מהמערכת והימנעי מכל שימוש בה. אם הנך קטינה, יש לקבל את הסכמת אפוטרופוסיך הבלעדיים לכניסה למערכת ולשימוש בה.

כמו כן, הנך מתחייבת להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה והנחיות בעל המערכת כפי וככל שיינתנו לך באופן אישי מעת לעת, ולהימנע מכל פעולה העשויה להיות פוגענית (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור פגיעה בחוויית משתמשות אחרות) ו/או כזו המפרה את החוק ו/או זכויותיו של צד שלישי ו/או מביצוע פעולות שלא ניתנו לגביהן הרשאה מפורשת על ידי בעל המערכת. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור מודגש, כי אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשות בה לרבות באמצעות “וירוסים”, “זוחלים”, “רובוטים”, “עכבישים”, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת, וכיו”ב ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.

  1. הרישום למערכת

2.1. בהרשמתך למערכת במקומות המיועדים לכך, לרבות לצורך ביצוע רכישות, הנך עשויה להידרש לספק פרטים אישיים כגון שמך הפרטי ושם משפחתך, מינך, כתובת מגורים, שם החברה/הארגון אליו הנך משתייכת, מספר החברה ו/או הארגון, פרטי התקשרות (כגון דוא”ל/טלפון) וכד’. על פרטי הרישום להיות נכונים ומדויקים. חל איסור על יצירת יותר משם משתמש אחד ו/או התחזות לגורם ו/או אדם אחר ו/או כל שימוש במערכת באופן בו הנך נחזית כפועלת בשם גורם אחר ללא קבלת היתר ממנו וכן חל איסור על הצגת מצג שווא לגבי צד שלישי ו/או עניין אחר.

2.2. בהענקת שירותים מסוימים, עשויה המערכת לספק לך עם סיום ההרשמה גישה למערכת ו/או לחלקים ממנה וכן אפשרות להזין סיסמה. הגישה יכולה להיות לפרק זמן בלתי מוגבל, ויכולה להיות היא לפרק זמן קצר לפי החלטת בעל המערכת (“תקופת הגישה באמצעות שימוש בסיסמה”). ככל שתונפק גישה כאמור, הרי שהגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה /גישה אליה ו/או אל המערכת. יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך. מובהר, כי בעל המערכת רשאים אך אינם חייבים להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אשר הונפקה לך אל המערכת נעשים בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת. כמו כן, רשאים בעל המערכת, אך לא חייבים, להתקין על גבי קבצים טכנולוגיה המזהה את הרוכש של השירות ו/או אמצעים שמטרתם דומה לגבי מוצרים, ו/או לפעול באמצעים אחרים/נוספים העומדים לרשותם על מנת לוודא שהמשתמשת במערכת אינה מעבירה תכנים בהיעדר הרשאה מתאימה לצדדים שלישיים ו/או עושה בהם שימוש בניגוד לשימוש המותר לפי הסכם זה.

2.3. בתום תקופת הגישה באמצעות השימוש בסיסמה, או בתכנים שאינם דורשים שימוש בסיסמה אך הצפייה בהם מוגבלת, לרבות בכל שלב אחר, יהיו רשאים בעל המערכת למנוע / לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה לרבות אזורי תמיכה ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידך אליה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה חוקית העומדת לרשותם בהתאם לדין ו/או לתקנון זה בקשר עם סיום מוקדם יותר של הגישה למערכת ו/או במקרה של אבדן ו/או מחיקת נתונים במועד מוקדם יותר.

  1. רכישות, ביטולים והחזרות

3.1. בעל המערכת עשויים לאפשר לרכוש מינוי לתכניות שונות, ו/או לקורסים ועשויים הם לאפשר רכישה של מוצרים ו/או שירותים אחרים.

3.2. תנאי רכישה מפורטים בהודעת ההצטרפות הנשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידך.

3.3. המחירים באתר הנם, ו/או יהיו (לפי העניין) נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת. בעל המערכת רשאים לשנות את המחירים מעת לעת.

3.4. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבון Paypal ו/או בכל דרך אחרת שתוגדר באתר בתשלום אחד, אלא אם כן מאפשרת המערכת ביצוע תשלומים.

3.5. תנאי הביטול הם כפי שקבועים בחוק.

3.6. ככל שהנך מעוניינת לבטל את השירות, עלייך להעביר הודעה להפסקת השתתפות בכתב. את ההודעה ניתן להעביר לתיבת הדואר האלקטרוני nirfe@rnd.org.il בהודעת הביטול (ככל שזה יתאפשר לפי החוק), יש לציין את שמך המלא, את כתובת הדוא”ל שעמה נרשמת באתר, ואת ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.

3.7. בעל המערכת שומרים לעצמם את הזכות לגבות דמי ביטול והחזרי תשלומים כגון תשלום ששולם בגין סליקת כרטיס האשראי, והכל בהתאם ובכפוף לחוק.

3.8. בעל המערכת שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מדיניות הביטול מעת לעת לפי שיקול דעתם, ובהתאם לחוק.

3.9. בעל המערכת שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות, כמו גם את כל או חלק מהפעילות באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, מבלי שתחול עליהם כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת למעט ביצוע ההחזר הכספי בגין החלק היחסי המתייחס לימים שבהם נחסמה הגישה למערכת ובלבד שחסימה זו לא נבעה מהפרת תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות על ידך.

3.10. הנך מתחייב לעשות שימוש אך ורק בכרטיס האשראי הנמצא בבעלותך הבלעדית. הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת המינוי, המוצר ו/או השירות תחייב גם כרטיס אשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

3.11. בעל המערכת ו/או המערכת, לרבות באמצעות שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישים עשויים להציע מוצרים ו/או שירותים מסוימים בחינם ו/או במבצע לתקופות שונות לך ו/או למשתמשים אחרים לפי שיקול דעתם, להסיר ו/או להוסיף מוצרים ו/או שירותים מסוגים שונים, כגון הרצאות, סדנאות, פגישות, ייעוצים, מוצרים / שירותים אחרים, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ומובהר כי אין בעל המערכת אחראים לתוכנם ו/או טיבם. כצרכנית זהירה, הנך מתחייבת לברר את תנאי הרכישה, הביטול וההחזרה ישירות מול צדדים אלו, וכן לוודא עמם עניינים אחרים הנוגעים ליחסייך עמם כגון מדיניות שליחת הדיוורים הנהוגה אצלם (ככל שנהוגה), תנאי השימוש באתרם, מדיניות הפרטיות הנהוגה אצלם וכיו”ב. הנך מתחייבת כי לא תחול על בעל המערכת וכל מי מטעמם כל אחריות בקשר עם כל אלו ו/או כל דבר ועניין הכרוך ביחסייך עם אותם צדדים שלישיים.

  1. הגבלות תוכן

4.1. המערכת עשויה לכלול אזורים אינטראקטיביים ספציפיים, לשנותם, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעת בעל המערכת לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת. מובהר, כי יתכן וישותפו תכנים מסוגים שונים לרבות טקסטים, יצירות, נתונים, מידע, מוסיקה, סימני מסחר, צילומים, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומים ו/או כל תוכן אחר (להלן: “התוכן” ו/או “התכנים”). תנאי הסכם זה (לרבות מדיניות הפרטיות) חלים על כל התכנים והשימוש בכל וכן כאמור הוא באחריותך הבלעדית כמשתמשת.

4.2. ככל שתכלול המערכת אזורים אינטראקטיביים כאמור, הרי שמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏1.4 לעיל, בשימושך במערכת הנך מתחייבת לשמור על לשון נקייה ומנומסת, להימנע מהתבטאויות ו/או תכנים (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות וכיו”ב) ו/או ביצוע פעולות אחרות שאינם קשורים לנושאים המטופלים על ידי המערכת ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרסום כתובתם ו/או כתובת הדואר האלקטרונית שלהם ו/או שימוש בהם לצורך משלוח דואר פרסומי, פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו”ב), וכן להימנע מפגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, הצגת מצגי שווא ו/או הטעייה, הפרת דיני קניין רוחני ו/או מפרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם וכן כל פעולה אחרת העשויה להוות ניצול לרעה של המערכת ו/או בפרטיהם של צדדים שלישיים המשתתפים בה (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: ניצול מידע אליו הנך נחשפת אודות אנשים לצורך שימושים עסקיים ו/או קידום אישי ו/או תחרות עם פעילות המערכת) ו/או פגיעה בדין ו/או במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים. כמו כן, חל עלייך איסור על הפצה, פרסום ושימוש בכל תיעוד ו/או תוכן כהגדרתו לעיל שעניינו מידע של אדם אחר ו/או אודות אדם אחר ו/או דמותו, מלבד דמותך שלך, ו/או עשיית כל שימוש שמטרתו איסוף מידע אחר ו/או פרסום ו/או הזמנה לרכישה בדרך עקיפה של מוצר או שירות שאינו משווק ו/או מומלץ על ידי בעל המערכת, אלא אם קיבלת את הרשאתו של זה לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן ו/או המידע האמור והשימוש נעשה לפי דין. כמו כן, אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או לתעד ו/או להשתמש בכל אופן בתוכן על אודות קטין / קטינים אלא אם הנך האפוטרופוס החוקי והבלעדי שלו, ובכפוף להוראות החוק, לרבות אלו הנוגעות לחוק העונשין, תשל”ז-1977, חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש”ך-1960. למרות האמור, פרסום של שירות ו/או עסק אותו הנך מקדמת ו/או מפעילה במסגרת ו/או בקשר עם השימוש במערכת לא ייחשב כאסור אך ורק אם ניתנה הודעה על כך בכתב על ידי בעל המערכת ובהתאם לתניות ו/או לכללים שהותוו על ידו באותה מודעה (לרבות יתר התנאים הכלולים במסמך זה). מובהר, כי בכל מקרה של שיווק ו/או פרסום עצמי כאמור, חלה החובה לחשוף בפני קהל המשתמשים כי זהו שיווק של מוצר או שירות אותו הנך מקדמת ומובהר כי במקרה זה, כל מידע שיינתן על ידך יהיה באחריותך הבלעדית ולא יהיה בו כדי להפר כל דין ו/או להוות בפגיעה בצד שלישי שהוא.

  1. קניין רוחני, תכני משתמשים ותכני צד ג’

5.1. השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: “תכני משתמשים”), וכן תכנים של צדדים שלישיים (להלן: “תכני צד ג'”), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו”ב. למעט תכנים המועלים על ידי משתמשים ותכני צד ג’ (ככל שאלו אכן אינם שייכים לבעל המערכת), כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור (לרבות לוגו הפעילות / פעילויות אותן מקדמים בעל המערכת, וכן גרפיקה ועיצובים, צילומים וטקסטים), שייכות ושמורות באופן בלעדי לבעל המערכת.

5.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי בעל המערכת משקיעים והשקיעו זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר בליקוט נתונים, מידע ורעיונות, בניית שיטות עבודה, פורמטים וריכוזם והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתמשים האחרים. על כן, גם אם אלו אינם בבעלותם של בעל המערכת ו/או אינם מוגנים בזכויות יוצרים, העמדתם לרשות המשתמשת כמו גם תכנים ויצירות אחרות נועדה אך ורק לצורך עשיית שימוש פרטי בהם, ואין להעבירם לאחר ו/או לעשות בהם כמו בכל חומר ו/או תוכן אחר כל שימוש מסחרי (לרבות העתקתם, העברתם ו/או העמדתם לרשות הציבור, השכרתם, ביצועם פומבי, שידורם, פרסומם, הפצתם ויצירת חומרים נגזרים מהם, בין בשלמותם ובין בחלקם בכל מדיה, פלטפורמה או צורת אחסון – האסורים בהחלט).

5.3. מובהר כי האיסור הקבוע בסעיף ‏5.2 לעיל חל עלייך כמשתמשת גם ביחס למידע ו/או תוכן המונגש על ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים, ומודגש כי לבעל המערכת ו/או כל מי מטעמם לא תהיה כל אחריות ביחס להפרת ההנחיות הקבועות בהסכם זה, וכי מבלי לגרוע מהאמור, הם אינם יכולים לעקוב ו/או לשלוט ו/או לדעת על כל שימוש פסול בתכנים של משתמשות אחרות ו/או בתכנים מפרים אחרים.

5.4. כמו כן, יתכן כי באזורים מסוימים של המערכת יסופקו על ידי המערכת ו/או משתמשים אחרים ו/או יונגשו ו/או תתאפשר הנגשה של תכנים של צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרי תוכן של צדדים שלישיים לך כמשתמשת. המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות בקשר אליהם ו/או בקשר לתוכנם ו/או רמת דיוקם. כל שימוש בתכנים של צדדים שלישיים ו/או בתכנים המסופקים על ידי משתמשים אחרים במערכת הנו באחריותך הבלעדית.

5.5. ככל שהנך מעלה ו/או משתפת תוכן (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה, הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה מבעל המערכת. כמו כן, הנך מאשרת כי תוכן ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ו/או פרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג’ וכי הנך מעניקה לבעל המערכת ולכל מי מטעמם רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתם המוחלט של בעל המערכת ו/או מי מטעמם, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים בין בכל אזור במערכת ו/או באתרים חברתיים ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתם של בעל המערכת. מובהר, כי ההרשאות האמורות מוענקות ללא דרישה מצדך ו/או מצד מי מטעמך לתמורה ו/או תמלוג כלשהם, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לעריכת ו/או שינוי התכנים ו/או אי הענקת קרדיט ליוצרם. כמו כן מובהר, כי למערכת שמורה הזכות למחוק כל תוכן שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעל המערכת ובכל מקרה לא תחול על בעל המערכת כל אחריות בקשר לכך.5.6. הנך מתחייבת לא לחשוף בפני משתמשים אחרים מידע אשר הנו רגיש מבחינתך שכן אין בעל המערכת יכולים להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות במערכת, בין באמצעות צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או תוכן אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותרת על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות סודיות עסקיים במקרה של חשיפת פרטים רגישים הנוגעים לעסקייך).

5.7. מובהר, כי אין המערכת יכולה לנטר את המידע המועלה למערכת על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים אולם בעל המערכת רשאים לעיין בתכנים, בין היתר כדי לוודא עמידה בתנאי תקנון ו/או מדיניות הפרטיות ולפעול לפי שיקול דעתם בקשר לכל תוכן שהועלה מבלי שיחובו בעל המערכת בכל אחריות בקשר לכך ו/או בכל חובה לדווח על ו/או לנמק את החלטותיהם ו/או פעילותם בקשר עם התוכן האמור.

  1. הגבלת אחריות וויתור על תביעות

6.1. המערכת, בעל המערכת וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש) וכן לא ישאו בכל אחריות בגין כל הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לך כמשתמשת ו/או למי מטעמך בכל הקשור לעניין מן העניינים האמורים לעיל ו/או לשימוש במערכת על כל תכניה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי במסגרת התכנים שבהם יעשה שימוש במערכת יתכנו המלצות ו/או מידע על פעילויות שונות, בין אם אלו יועלו על ידי המערכת, ייווצרו על ידי צדדים שלישיים או ישותפו כתכני משתתפים. כמו כן, יתכן שיופיעו במערכת פרסומות ו/או תכנים דומים נוספים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתותם ו/או איכותם בכל הקשור לפעילות ו/או הצהרות משתמשים ו/או צדדים שלישיים. על כן, עלייך לנהוג כצרכנית זהירה ולבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים ו/או התוכן בטרם תתייחס אליהם ו/או תעשי בהם שימוש ו/או תשתמשי בהם, ומובהר כי כל שימוש כאמור הנו באחריותך בלבד. כמו כן, וככל שהנך מעוניינת ליישם רעיונות ו/או המלצות המוענקות באתר, הנך נדרשת ליישמן לאחר שחישבת את הסיכונים והיתרונות הרלבנטיים ומותאמים לאופי עסקך ולאחר שקיבלת ייעוץ פיננסי, משפטי או חוות דעת פרטנית אחרת מתאימה, ושהבאת בחשבון כי המידע שהועבר במערכת הנו מידע כללי ולא מידע המותאם בהכרח לעסקך ו/או לכל עסק אחר ולפעילות שבו. אין לראות במידע המובא בין זה המובא במערכת כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית פרטנית / או תחליף לאלו. מובהר כי השימוש בכל מידע המופיע במערכת ואופן יישומו ו/או במוצרים המשווקים בה ו/או מומלצים על ידה הנם באחריותך הבלעדית.

6.2. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה בדבר אי אחריות של בעל המערכת, בעל המערכת ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר עם נזקים ו/או הוצאות ו/או חסרון כיס ככל שאלו יגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג’. בנוסף, אין המערכת ו/או בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם נושאים בכל אחריות לכל דבר ועניין הכרוך באבדן, חסרון כיס, או בנזק ישיר או עקיף, לרכוש, לגוף או לנפש וכיו”ב שמקורו בשימוש במערכת, לרבות אי דיוקים בתוכן, טעויות, השמטות, זליגת מידע אישי ו/או נתונים אישיים, פריצת אבטחה, “וירוסים”, “זוחלים”, “באגים”, “סוסים טרויאניים”, “רובוטים”, “עכבישים”, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ ו/או מעליב ו/או מפר, התנהגות בלתי חוקית של צד ג’ ו/או הפרת הסכם זה על ידי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר.

6.3. ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על בעל המערכת, לא תעלה אחריותם על סכום התמורה ששולמה לבעל המערכת בחצי השנה שבה נעשה על ידך שימוש בה עובר להעלאת דרישתך, אם וככל ששולמה על ידך לבעל המערכת. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן, לפי שיקול דעת בעל המערכת משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותם.

  1. מדיניות פרטיות

7.1. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מהשימוש בה.

7.2. תוך כדי פעילותך במערכת (כגון במהלך התקשורת עם המערכת ו/או התכתבויות עם משתמשים אחרים ו/או ביצוע פעולות אחרות במערכת), נאסף במערכת מידע אודותייך.

7.3. המערכת אוספת מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך כגון כתובת מגורייך, שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא”ל, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך מבקר, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, וכיו”ב.

7.4. המערכת עשויה להשתמש בעוגיות (“cookies”). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון “flash cookies”) לרבות באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך). מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם עשוי לפגוע בחווייתך כמשתמשת ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי.

7.5. המערכת עשויה להשתמש במידע הנאסף לצרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, על מנת לספק את השירותים אותם היא מספקת, לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש שלך ו/או של משתמשים אחרים, להעניק לך תמיכה כמשתמש ולהעביר אליך הודעות, וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, וזאת בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר יבחרו בעל המערכת, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו”ב.

7.6. בהרשמתך למערכת לרבות באמצעות שימושך בדפי מכירה ו/או נחיתה ו/או בונוסים ו/או הטבות / מדריכים וכיו”ב המוצעים בה בין אם אלו מתייחסים לבעל המערכת ו/או לשותפיהם העסקיים, ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות בין אם מוצר או שירות זה מתייחס למוצר או שירות של בעל המערכת ו/או שותפיהם העסקיים ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מסכימה לקבל דיוור בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים כאמור הן מבעל המערכת והן משותפיהם העסקיים, ומביעה את התעניינותך בקבלתו, הן על ידי בעל המערכת והן על ידי שותפיה העסקיים ,וכן הנך מצהירה כי ידוע לך שתוכן שיישלח אליך עשוי להיות פרסומי אף אם אינו נחשב ככזה על ידי בעל המערכת ו/או אינו מסומן ככזה. ככל שתבקשי לא להימנות על קהל המשתמשים המקבל מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תוכלי להסיר עצמך מרשימת הדיוור באמצעות הקלקה על הקישור המופיע בתחתית הדיוור והודעתך למערכת כי אין ברצונך לקבל דברי דואר פרסומיים ובמקרה זה לא ישלח מידע פרסומי אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עם זאת, בעל המערכת שומרים לעצמם את הזכות ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע למערכת, או מידע אחר, שאינו פרסומי. מובהר, כי בהסרתך מרשימת הדיוור אין כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים בהם עושה המערכת שימוש בין באמצעות האתרים המופעלים על ידי בעל המערכת, רשתות חברתיות ו/או יתר אזורי המערכת השונים.

7.7. המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצורך הענקת ו/או רכישת השירותים ו/או המוצרים המפורטים ו/או מוצגים בתנאי שירות ומדיניות פרטיות זו וכן באזורי המערכת השונים. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין בעל המערכת יכולים להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו שלא כתוצאה ממעשה של מפעילי המערכת, ומובהר כי אין המערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות ואין בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים ו/או להתחייב כי לא יהיה כשל ו/או פרצה במערכות אבטחה של צדדים שלישיים כגון ספקי שירותי אחסון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי בעל המערכת יהיו רשאים למסור פרטים אישיים וכן כל מידע שנאסף על ידי המערכת ככל שגורם משפטי מוסמך ידרוש זאת ו/או לצורך טיפול בעניין משפטי הקשור אל המערכת ו/או השימוש בה ו/או ככל שהדבר נדרש לפי כל דין ו/או על מנת להגן על אינטרס לגיטימי של המערכת כגון לצורך תיקון בעיית אבטחה, הגנה על ביטחונם של משתמשים אחרים ו/או הגנה על זכויות המערכת, עובדיה ו/או ספקיה וכיו”ב וכן במסגרת ניהול מו”מ לצורך מיזוג, מכירת נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל או חלק מהמערכת לגורם אחר, וכיו”ב. על כן, בשימושך במערכת הנך משחררת את בעל המערכת וכל מי מטעמם מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה וכיו”ב.

7.8. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים במערכת וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המוצבים ברשתות חברתיות. אנא פני למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטייך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אלייך. מובהר, כי בעל המערכת אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהירה ומתחייבת כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.

7.9. מובהר, כי המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשות לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים על תכנים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. אף אם נמחק תוכן כזה או אחר, יש לקחת בחשבון כי המערכת ו/או אזורים קשורים אליה, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או על מנת להתאים את המערכת לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם.

  1. כללי

8.1. למערכת שמורה הזכות לשנות את העיצוב של המערכת, שמה, כתובת אחסונה, מתכונתה, לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק את השימוש בה, להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה ובכל אזור בו עושה שימוש המערכת, לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה והכל ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בכל עת ובכל אופן לפי שיקול דעתם של בעל המערכת.

8.2. המערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה אל המערכת ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך במערכת הנך מתחייבת כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו בעל המערכת ו/או כל מי מטעמם בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.

8.3. מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש במערכת ובכל חלק שלה, כדי ליצור בינך ובין בעל המערכת כל שיתוף פעולה, יחסי שותפות, יחסי עובד מעביד, קשרי זכיינות, קשרי סוכנות, ו/או קשרים עסקיים מכל סוג אחר, אלא אם הוסכם על כך מפורשות, במסמך פרטני מראש ובכתב באופן שזה נחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.

8.4. הנך מתחייבת לשפות ולפצות את בעל המערכת וכל מי מטעמם מיד ולפי דרישתם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרת הסכם זה ו/או הוראות כל דין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או בבעל המערכת ו/או בדין.

8.5. לבעל המערכת הזכות לעדכן הסכם זה (לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שבו) – בין בעצמם ובין באמצעות כל מי מטעמם, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת ולפי שיקול דעתם וללא מתן הודעה, וכל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמשת החל ממועד השינוי. על כן, חלה עלייך האחריות הבלעדית לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה על מנת לוודא עמידתך בהם.

8.6. במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי יגבר האמור בהסכם זה.

8.7. בעל המערכת רשאים להמחות כל זכות ו/או הרשאה המוענקת להם לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג’, וכן לסגור כל אזור במערכת אופן זמני / לצמיתות ו/או להעבירו לכתובת אחרת ו/או לשנות את שמו והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם כל חובת החזר כספי.

8.8. אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי בעל המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות. במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה אשר תישארנה בתוקף מלא.

8.9. הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן.

8.10. התנאים המפורטים במסמך זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בה. 

8.11. כל האמור בלשון נקבה מתייחס גם לזכר, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים. עם זאת מובהר, כי מטרת הענקת הגישה לאתר במחיר המוצע היא הענקת גישה אישית לאדם בודד, והסיסמה המוענקת היא סיסמה אישית. חל על תאגיד איסור על תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד’) לרכוש את הגישה למנוי ולהעניקה לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב מבעל המערכת.

  1. סמכות שיפוט, הדין החל ויישוב סכסוכים

9.1. בשימושך במערכת הנך מביעה את הסכמתך, לפיה במקרה של סכסוך, ובטרם תפני לערכאות, תתבצע פניה לבעל המערכת אשר תפרט את טענותייך וככל שיציעו בעל המערכת לנהל הליך של פשרה, לא תסרבי לכך. במקרה זה ייעשה מאמץ משותף לפתור תחילה כל מחלוקת בדרכי נועם. ככל שהליך גישור לא יצלח, יפנו הצדדים להליך של בוררות ניטראלית. זהותם של מגשרים ו/או בוררים תיקבע על ידי “יתרו – המוסד לפתרון סכסוכים” ובהתאם לדרישת בעל האתר יתנהלו הליכי ADR אלו תוך שימוש באמצעים מרחוק כגון שימוש בפונקציות אינטרנטיות שאינם דורשות את נוכחות הצדדים בפועל בהליך ומוסכם כי יחול הדין המהותי הנהוג במדינת ישראל.

9.2. בשימושך במערכת הנך מביעה הסכמתך ומתחייבת כי תביא לידיעת המערכת כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה – לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשי כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.

9.3. בשימושך באתר הנך מצהירה ומסכימה כי ככל שיופר כלל מכללי הסכם זה על ידך, יהיו בעל המערכת רשאים לדרוש ולקבל פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ₪ בגין כל הפרה וללא הוכחת כל נזק, וזאת מבלי לגרוע מזכותם לדרוש ולקבל כל סעד אחר המגיע להם בנוסף לפי כל דין תחתיו ו/או בנוסף לפיצוי המוסכם לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) בגין נזקים, אבדן מוניטין, עגמת נפש ו/או הוצאות שייגרמו להם. במקרה של דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש לבעל המערכת על ידי צד ג’ בשל מעשה ו/או מחדל שלך, יהיו רשאים (אך לא חייבים) בעל המערכת להפנות את התביעה ו/או הדרישה ו/או הטענה אליך ובמקרה זה הנך מתחייבת לבוא בנעלי בעל המערכת ולפעול להסרתם מהתביעה ו/או הדרישה ו/או הטענה בפרק הזמן אותו יקבעו בעל המערכת. לא עשית כן, יהיו בעל המערכת רשאים לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע משיקול דעתם הבלעדי של בעל המערכת בקשר עם דרישות להסרת תכנים מפרים או כאלו אשר נטען לגביהם כי הם מפרים, ובמקרה זה יהיו הם רשאים לפעול אף ללא מתן הודעה לפי שיקול דעתם ולנקוט בכל סעד ו/או פעולה אותה הם רשאים לנקוט לפי הדין ו/או תנאי מסמך זה.

  1. פניות אל המערכת

10.1. ככל שיש לך שאלה בנוגע למערכת אנא פנה אל המערכת באמצעות כתובת הדוא”ל nirfe@rnd.org.il.

10.2. ככל שהנך סבורה כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג’ בשל השימוש במערכת אנא צרי עמנו קשר תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעילי המערכת יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין התחייבות ללוח זמנים ו/או מענה לפניה ו/או קיום הבקשה המבוקשת בפנייה. בכל מקרה של מענה כאמור, הנך מתחייבת לשתף פעולה עם בעל המערכת בכל שאלה ו/או דרישה וכן לחתום על כל מסמך שיידרש על ידו לצורך אכיפת זכויות.